SRG Statistika - od 2016. do juna 2021.

Objavljeno: 27.07.2021.

Statistika u pogledu događaja izvršenih na štetu novinara u periodu od 01.01.2016. godine do 30.06.2021. godine

1.
U periodu od 01.01.2016. do 30.06.2021. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 316 događaja (formirano je 316 predmeta) izvršenih na štetu novinara, od toga su u junu 2021. godine formirana 4 predmeta. 

Od ukupno formiranih 316 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 137 predmeta, dok u 179 predmeta postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivicno delo na štetu bezbednosti novinara.

U ukupnom broju predmeta (316), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

- u 29 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih su u 28 predmeta donete pravosnažne presude
- u 14 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 3 predmeta u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 3 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva
- u 3 predmeta doneta je oslobadajuća presuda
- u 73 predmeta doneto je rešenje o odbacaju krivične prijave
- u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 62 predmetu doneta je službena beleška 
- u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
- u 13 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 1 predmetu podnet je predlog za pokretanje pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 18 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 35 predmeta stavljen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja 
- u 1 predmetu upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
- u 57 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 188 predmeta (59,49% ukupnog broja predmeta).

2.
U 179 predmeta u kojima je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, u preduzete su sledeće radnje:
- u 44 predmeta (24,58%) je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi, 
- u 71 predmetu (39,66%) predmeta u toku su dokazne radnje, istraga, međunarodna pravna pomoć ili je u toku glavni pretres pred nadležnim sudom, 
- u 7 predmeta (3,91%) sud je odbio ili odbacio optužni akt ili oslobodio optuženog i
- u 57 predmeta (31,84%) preduzimaju se mere u cilju identifikovanja potencijalnih učinilaca.

3. 
Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

- 2021. godina 
U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 30.06.2021. godine zavedeno je 46 predmeta, od toga su u junu 2021. godine formirana 4 predmeta. U navedenim predmetima preduzete su sledeće radnje:

-  u 1 predmetu doneta je pravosnažna osuđujuća presuda
- u 4 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca 
- u 6 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave 
- u 8 predmeta doneta je službena beleška
- u 5 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 20 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 2 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 15 predmeta (32,61% ukupnog broja predmeta).

- 2020. godina
U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 25.12.2020. godine zavedeno je 56 predmeta. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 3 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuca presuda
- u 2 predmeta u toku je primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju
- u 8 predmeta doneta je službena beleška
- u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca 
- u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 9 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 1 predmetu podnet je predlog za pokretanje pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
- u 9 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 6 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 27 predmeta (48,21% ukupnog broja predmeta).

- 2019. godina
U periodu od 01.01. do 23.12.2019. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 61 događaju (61 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 14 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih jedna u odnosu na maloletnog učinioca - u 13 predmeta sudska presuda pravosnažna
- u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
- u 1 predmetu doneta je pravosnažna oslobađajuća presuda 
- u 12 predmeta doneto je rešenje o odbačaju (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
- u 12 predmeta doneta je službena beleška
- u 5 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 4 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 8 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 42 predmeta (68,85% ukupnog broja predmeta).

- 2018. godina
U periodu od 01.01. do 26.12.2018. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 57 događaja (57 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih je u 5 predmeta sudska presuda pravosnažna
- u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
- u 17 predmeta doneto je rešenje o odbačaju (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
- u 10 predmeta doneta je službena beleška
- u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
- u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 39 predmeta (68,42% ukupnog broja predmeta).

- 2017. godina
U periodu od 01.01. do 25.12.2017. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 38 događaja (38 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

- u 2 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuća presuda 
- u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva
- u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
- u 13 predmeta doneto je rešenje o odbačaju 
- u 5 predmeta doneta je službena beleška
- u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
- u 1 predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 1 predmetu u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u 26 predmeta (68,42% ukupnog broja predmeta).

- 2016. godina
Shodno podacima iz posebne evidencije, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 58 događaja (58 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.06.2021. godine, preduzete su sledeće radnje:

-  u 3 predmeta doneta je pravosnažna osuđujuća presuda 
- u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
- u 1 predmetu sud je odbio optužni akt javnog tužioca
- u 1 predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
- u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave
- u 20 predmeta doneta službena beleška 
- u 1 predmetu u toku je sprovođenje dokaznih radnji
- u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja 
- u 1 predmetu upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
- u 15 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Konačna odluka doneta je u ukupno 39 predmeta (67,24% ukupnog broja predmeta).

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac