Koje su osnovne faze krivičnog postupka

Objavljeno: 14.04.2021.

Postoje tri osnovne faze krivičnog postupka. To su pokretanje krivičnog postupka i prikupljanje dokaza, optuženje i glavni pretres i presuđenje. Ove faze se razlikuju u zavisnosti od toga da li se krivično gonjenje vrši po službenoj dužnosti (kada se kao stranka u postupku javlja javni tužilac) ili po privatnoj tužbi (kada se kao stranka u postupku javlja sam novinar kao oštećeni).
1. Pokretanje krivičnog postupka i prikupljanje dokaza

a) kada javno tužilaštvo postupa
Nakon podnošenja krivične prijave, javni tužilac uz pomoć policije prikuplja obaveštenja od građana, dokaze i sve druge podatke koji su potrebni da bi se moglo odlučiti hoće li optužnica biti podignuta. Pre ili neposredno posle prve dokazne radnje koje su preduzeli ili tužilac ili policija u predistražnom postupku, tužilac donosi naredbu o pokretanju istrage. U nekim slučajevima do istrage neće ni doći, ako prikupljeni podaci o krivičnom delu i učiniocu pružaju dovoljno osnova za optuženje.
Dužnost policije je da po nalogu tužilaštva:
* rasvetli slučaj, 
* pronađe počinioca, 
* redovno obaveštava tužilaštvo.
Oštećeni ima pravo da ukazuje na činjenice i da predlaže dokaze kao i da se traži izvođenje novih dokaza sve do završetka glavnog pretresa.
b) kada se goni po privatnoj tužbi
Ova faza izostaje kod gonjena po privatnoj tužbi, jer već prilikom podnošenja privatne tužbe, oštećeni, odnosno novinar, mora da priloži sve neophodne dokaze. Upitno je pitanje mogućnosti asistencije policije oštećenom kao privatnom tužiocu, jer će uglavnom sve dokaze morati da prikupi sam.
2. Optuženje

a) kada javno tužilaštvo postupa
Nakon završetka istrage, javni tužilac podiže optužnicu, koju sudsko veće odbija ili potvrđuje. Ukoliko je potvrdi prelazi se u sledeću fazu. Ukoliko javni tužilac, pak, odustane od optužbe i daljeg krivičnog gonjenja, oštećeni imaju mogućnost da preuzmu krivično gonjenje. 
b) kada se goni po privatnoj tužbi
Ova faza takođe izostaje kod gonjena po privatnoj tužbi.
3. Glavni pretres i presuđenje 

a) kada javno tužilaštvo postupa
Nakon potvrđivanja optužnice,  prelazi se u fazu postupka koji se odvija pred sudom. U okviru glavnog pretresa, pred sudom, se izvode dokazi, i na kraju se donosi presuda.
b) kada se goni po privatnoj tužbi
Nakon podnošenja privatne tužbe, sud zakazuje glavni pretres na kojem se izvode dokazi, i na kraju donosi presuda.